Follow TG on Tiktok: @thethrowgod @teamthrowgod @throw2kids @bradisfire